امروز دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

تعرفه ها


در حال حاضر تعرفه انجام تراکنش از درگاه های مستقیم و غیر مستقیم به صورت 2% ثابت میباشد