امروز چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

تعرفه ها


در حال حاضر تعرفه انجام تراکنش از درگاه های مستقیم و غیر مستقیم به صورت 2% ثابت میباشد