امروز دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷


ممنوعیت فعالیت سایت های شرط بندی ۱۳۹۲/۰۱/۲۲
اضافه شدن قسمت گردش حساب ۱۳۹۲/۰۱/۲۹
. ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
ممنوعیت فعالیت سایت های پیش بینی فوتبال ۱۳۹۲/۰۷/۱۱
تاخیر در تسویه پایا ۱۳۹۲/۱۲/۲۸
تغییر شماره تلفن های شرکت ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
اختلال های به وجود آمده ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
رفع اختلال ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
تعطیلی ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
شروع به کار دوباره ۱۳۹۵/۰۸/۲۹